Način podnošenja prijave u JU Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Kantona Srajevo

  • Prijava korupcije podnosi se pisanim putem na Obrascu za prijavljivanje korupcije koji čini sastavni dio ovog Pravilnika i sadrži:
  • podatke o prijavitelju korupcije;
  • naziv i sjedište Zavoda
  • opis radnje ili ponašanja koje se prijavljuje kao korupcija, uz navođenje konkretnih činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi sumnja prijavitelja da je izvršena korupcija.

     c)  podatke o licu za koje prijavitelj sumnja da je izvršilo korupciju, ukoliko prijavitelj ima informacije o tome u trenutku podnošenja prijave.

Uz prijavu iz stava (1) ovog člana, prijavitelj dostavlja sve podatke i dokumentaciju iz koje proizilazi sumnja da je izvšena korupcija, ukoliko istim raspolaže.

  • Prijava korupcije može biti anonimna.
  • Prijava se podnosi putem zaključanog sandučića smještenog na vidnom mjestu u prostorijama Zavoda. Prijava se može podnijeti i putem protokola, putem pošte, putem elektronske pošte (e-mail, ili usmeno izjaviti na zapisnik).
  • Odgovorno lice dužno je omogućiti podnošenje prijave korupcije tako što će na vidnom mjestu, dostupnom prijavitelju, postaviti kutiju/sanduče za prijave, sa jasnom naznakom: “ZA PRIJAVU KORUPCIJE”.


„korupcija” podrazumijeva zloupotrebu povjerene funkcije, radne obaveze ili posla od strane nosioca javne funkcije ili javnog službenika u institucijama Kantona Sarajevo, Grada Sarajevo, ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo, koja može dovesti do sticanja privatne koristi;

„štetna radnja” je ugrožavanje ili povreda prava prijavitelja korupcije, a koja je u uzročno-posljedičnoj vezi sa prijavom korupcije ili bilo kakvo stavljanje prijavitelja korupcije u nepovoljniji položaj zbog prijave korupcije. Štetna radnja posebno podrazumijeva svako isključivanje ili ograničavanje prijaviteljeve mogućnosti učestvovanja u konkursima za zapošljavanje ili unapređenje, prestanak radnog odnosa, premještaj, isključivanje ili ograničavanje mogućnosti stručnog obrazovanja i usavršavanja, lošiju ocjenu rada, lošije uslove i zahtjeve rada, suspenziju sa poslova i plaće, vraćanje na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta, izostanak poslovnog angažmana, stvaranje radnih uslova kojima bi se prijavitelj i ostali zaposlenici odvratili od zaštićenog prijavljivanja, uznemiravanje, mobing, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da se prijavitelju onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje, na ravnopravnom osnovu prava i sloboda u svim oblastima javnog života, a koja se može dovesti u neposrednu ili posrednu vezu sa prijavljivanjem korupcije;

„radnik“ je lice zaposleno u Zavodu po ugovoru o radu na neodređeno ili određeno vrijeme, volonter, pripravnik, lice angažovano po ugovoru o djelu, lice koje obavlja rukovodne poslove.

Obrazac za prijavu korupcije (KLIKNI OVDJE ZA PREUZIMANJE)

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije (KLIKNI OVDJE ZA PREUZIMANJE)