Ova RJ po ovlašćenju direktora zastupa Zavod pred sudovima, državnim i gradskim organima javne uprave; vrši pravno-tehničku izradu ugovora; učestvuje u izradi opštih akata Zavoda i kolektivnih ugovora; prati i analizira dejstva zakona i drugih mjera koje su od interesa za funkcionisanje Zavoda; prati zakonodavne aktivnosti na nivou BiH; daje pismena mišlјenja i tumačenja propisa i opštih akata; pruža pravnu pomoć zaposlenima; učestvuje u regulisanju imovinsko-pravnih odnosa ustanove sa drugim pravnim i fizičkim licima; vrši sve poslove oko sprovođenja disciplinskog postupka i daje mišlјenje direktoru Zavoda o postojanju disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih; obavlјa kadrovske poslove; vrši prijem, otpremu i arhiviranje pošte i poslove održavanja telefonskih komunikacija unutar i van ustanove; obavlјa poslove javnih nabavki dobara, usluga i radova za Zavod; obavlјa Zakonom propisane poslove od značaja za odbranu; obavlјa poslove bezbjednosti i zdravlјa na radu.