Interna medicina je specijalistička grana medicine koja se bavi prevencijom, dijagnostikom i liječenjem bolesti odraslih osoba. Grana medicine koja ima više subspecijalističkih grana : kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, hematologija, alergologija, pulmologija, reumatologija, nefrologija i onkologija. Ljekari specijalisti interne medicine se bave liječenjem pacijenata koji mogu imati izolovane zdravstvene probleme određenih unutrašnjih organa ili nediferencirane ili multisistemske procese ili oboljenja. U svom radu koriste savremene medicinske aparate za dijagnostiku i svojim pacijentima omogućavaju kompletan uvid u njihovo zdravstveno stanje kao i dalje praćenje.

U Zavodu za zdravstvenu zaštitu studenata Sarajevo Univerziteta u Sarajevu izuzetnu pažnju poklanjamo i prevenciji koja se sprovodi putem redovnih specijalističkih i sistematskih pregleda kako za pojedince tako i za grupe. Subspecijalista kardiolog pruža kontinuiranu brigu svakom pacijentu počev od prvog susreta koji je obično u obliku fizikalnog pregleda, zatim dijagnostike i utvrđivanja trenutnog zdravstvenog stanja do savjetovanja, određivanja adekvatne terapije i daljeg praćenja ukoliko postoji potreba.

Usluge koje obavljamo u Zavodu u skopu internističkog kabineta su:

 • Analiza i interpretacija EKG;
 • Analiza i interpretacija EKG pod opterećenjem;
 • 24-časovni Holter monitoring srca i krvnog pritiska;
 • Internistički pregled uz nalaz i mišljenje;
 • Kardiološki pregled uz nalaz i mišljenje;
 • Praćenje vitalnih parametara internističkih i kardioloških pacijenata;
 • Praćenje efekata terapije;
 • Predoperativne pripreme i davanje saglasnosti za operativni tretman;
 • Redovni i sistematski pregledi studenata Univerziteta u Sarajevu;
 • Sistematski i kontrolni pregledi radnika Univerziteta u Sarajevu;
 • Praćenje kvaliteta života studenata Univerziteta u Sarajevu, uz davanje preporuka za modifikaciju životnog stila;
 • Predavanja(u Zavodu) u malim skupinama o značaju prevencije iz svih oblasti interne medicine;
 • Promocija pozitivnih stilova življenja za studente Univerziteta u Sarajevu;