Na osnovu člana 66. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10 i 75/13), člana 14. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organizacije poslova Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu (“Službene novine Kantona Sarajevo “ broj: 7/12), člana 2. Pravilnika o uvjetima u pogledu vrste završenog fakulteta zdravstvenog usmjerenja koje moraju ispuniti osobe koje konkurišu za direktora zdravstvene ustanove („Službene novine FBiH“ broj: 77/17),  člana  31. i 32. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 49/13 i 31/16), te Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu o raspisivanju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora broj: 01-01-1588/2022 od 26.09.2022. godine, Upravni odbor Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu

Organ rukovođenja u Javnoj ustanovi Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu: Zavod)je direktor.

Opis pozicije direktora

Organizuje i vodi poslovanje Zavoda; predstavlja i zastupa Zavod prema trećim licima; odgovoran je za zakonitost rada Zavoda; učestvuje u radu Upravnog odbora bez prava odlučivanja; poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Zavoda; zastupa Zavod u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim organima, te pravnim osobama sa posebnim ovlastima u zemlji i inostranstvu; predlaže osnove poslovne politike, programe rada i plan razvoja; provodi odluke Upravnog odbora; podnosi pisane izvještaje o radu Zavoda Upravnom odboru najmanje jedanput tromjesečno; provodi prijem i raspored radnika u koordinaciji sa šefovima radnih jedinica; donosi sve odluke u vezi sa zasnivanjem i raskidom radnog odnosa na način i u skladu sa Zakonom, kao i sve druge odluke vezane za prava i obaveze radnika po osnovu radnog odnosa; odobrava službena putovanja; formira komisije kao pomoć u vođenju Zavoda, te obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim aktima.

Mandat

Imenovanje direktora vrši se na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Kandidati koji se kandiduju za navedenu poziciju dužni su ispunjavati sljedeće uslove: 

 • Opći  uvjeti:
 • da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu – original ili ovjerena kopija ne starije od šest mjeseci);
 • da je stariji od 18 godina (dokaz: izvod iz matične knjige rođenih – original ili ovjerena kopija ili ovjerena fotokopija lične karte i CIPS-a ne starije od šest mjeseci);
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedene pozicije (dokaz; ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti ne starije od šest mjeseci) Napomena: Ovaj dokaz će dostaviti kandidat koji bude izabran za direktora;
 • da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava BiH – da nije pod optužnicom od strane  Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 • da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti (dokaz: Uvjerenje nadležnog suda);
 • da nije osuđivan za krivično djelo nespojivo sa dužnošću direktora (dokaz: Uvjerenje nadležnog suda);  
 • da nije član upravnog odnosno nadzornog odbora niti jedne javne ustanove, odnosno drugog  pravnog subjekta ( dokaz:  izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane  nadležnog organa);
 • da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa;
 • da nije angažiran na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa i da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje funkcije direktora (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa);
 • Posebni uvjeti:
 • Završen medicinski ili stomatološki fakultet (dokaz: ovjerena fotokopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju);
 • odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti Zavoda (dokaz: ovjerena fotokopija uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu ne starija od šest mjeseci);
 • najmanje (5) pet godina radnog iskustva u struci (dokaz: potvrda o radnom iskustvu);
 • provjereni rezultati u pogledu stručnih, organizacionih i drugih radnih sposobnosti (dokaz: preporuka poslodavca);
 • znanje jednog stranog jezika (dokaz: ovjerena kopija certifikata o znanju stranog jezika);
 • znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje certifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta i to sva tri nivoa edukacije u skladu sa propisima o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta (dokaz: original ili ovjerena fotokopija uvjerenja, certifikata ili potvrde o završenoj dodatnoj edukaciji iz oblasti zdravstvenog menadžmenta)

Uz prijavu na ovaj javni oglas kandidati, pored naprijed navedenih uvjeta dužni su dostaviti Program rada i razvoja u stručnom i ekonomsko finansijskom smislu Zavoda za mandatni period.

Prilikom izbora kandidata na poziciju direktora Zavoda uzet će se u obzir priznanja i rezultati koje je kandidat do sada stekao na rukovodećim pozicijama. Sa svim kandidatima koji ispunjavanju uslove iz javnog oglasa, Upravni odbor Zavoda obavit će intervju.

Kandidati su dužni uz potpisanu prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne  dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih ovim javnim oglasom.  Ovjerene fotokopije dokumenata ne smiju biti starije od (6) šest mjeseci.

Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno, u zatvorenoj koverti sa naznakom

– UPRAVNI ODBOR-

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA DIREKTORA JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU – NE OTVARATI

na adresu Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 36, Sarajevo

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ u „Službenim novinama FBiH“ kao i na službenoj web stranici Zavoda www.zdravljestudenata.ba.  

Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog javnog oglasa odbacit će se kao nepotpune. Prijave koje budu dostavljene nakon roka iz ovog javnog oglasa odbacit će se kao neblagovremene. 

O Odluci o imenovanju direktora, obavještavaju se ostali učesnici oglasa najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o imenovanju direktora Zavoda.

Nakon završene procedure imenovanja, prijava i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas.

UPRAVNI ODBOR

JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU