JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Na osnovu člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH“, broj 46/10 i 75/13), člana 24. i 35. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 49/13 i 31/16),  i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-01-1989 od 29.11.2022. godine, Upravni odbor Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, objavljen dana 05.10.2022. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 79/22, i web stranici Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu www.zdravljestudenata@gmail.com, iz razloga što nije bilo prijava na predmetni javni oglas.

UPRAVNI ODBOR

JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA