JUKS “Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata  Univerziteta u Sarajevu” osnovan je rješenjem Vlade NRBIH 14.10.1949. godine u Sarajevu pod imenom “Studentska poliklinika”. Pravo osnivača ” Studentske poliklinike” prenešeno je na Sekretarijat Univerziteta u Sarajevu 27.01.1952. godine. Sjedište ustanove je od 1949- 1990. godine bilo u Sarajevu( Jadranska ulica br. 2) u podrumu Pravosudne palate. Već 1980. godine u novom objektu Studentskog doma Nedžarići  otvoren je primjereno lijep punkt za juvenilnu adolescentnu ginekologiju. Ambulanta opšte medicine sa intervencijom i jedna stomatološka ordinacija otvorene su već godinu dana poslije a potom 1984. godine u adaptiranom prostoru Studentskog doma Bjelave otvorena je također ordinacija opšte medicine sa intervencijom ali i Savjetovalište za mentalno zdravlje sa namjenskim prostorom za : Neuropsihijatra, socijalnog radnika, kliničkog psihologa i medicinsku sestru.  Od momenta osnivanja Zavod je mijenjao nazive( Studentska poliklinika, Dom zdravlja, Zdravstvena stanica, Zavod).

1987. godine počela je izgradnja objekta na novoj lokaciji( ulica Hasana brkića 36) a tri godine poslije projekat je završen i objekat je useljen te je time zatvoren istureni punkt u Studentskom domu Bjelave dok je ostavljen punkt u Studentskom domu Nedžarići. Na navedenim lokalitetima Zavod je djelovao sve do početka agresije (april 1992. godine).

Osnivač Zavoda je Skupština Kantona Sarajevo. Odlukom o preuzimanju obaveza i prava Osnivača Zavod je osnovan u cilju obavljanja primarne i specijalističko- konsultativne zdravstvene zaštite studenata Univerziteta u Sarajevu na području Kantona Sarajevo.

 

Zavod u kontinuitetu egzistira preko 60 godina i pruža zdravstvenu zaštitu mladima sa statusom studenta Univerziteta u Sarajevu za vrijeme školovanja(u periodu od 19. -26. godine).