JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA

UNIVERZITETA U SARAJEVU

 

Na osnovu člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH“, broj 46/10; 75/13), člana 24. i 35. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“ 49/13; 31/16)  i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-01-930/2022 od 23.05.2022. godine Upravni odbor Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

 

Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljen dana 14.04.2022. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“ i web stranici Zavoda www.zdravljestudenata@gmail.com, te u„Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 30/22 od 20.04.2022. godine.

                                                                     

UPRAVNI ODBOR

JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU