Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), , člana 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj 19/21), te člana 6. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-01-2570/19 od 13.11.2019. godine, a uz prethodnu Saglasnost Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-43454-10/21 od 02.12.2021. godine objavljuje se

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme sa probnim radom

 

 1. Doktor medicine ————————– 1 izvršilac
 2. Radnica na održavanju higijene i pranja laboratorijskog posuđa ——————- 2 izvršioca

 

RADNA JEDINICA OPĆA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKOM SLUŽBOM

Radno mjesto: DOKTOR MEDICINE

 

Opis poslova:

– vrši pregled, obradu i liječenje bolesnika u Zavodu; učestvuje u izradi zajedničkih programa i mjera za ugrožene grupe, odnosno određene zdravstvene probleme; samostalno i zajedno sa svojim timom vrši provođenje liječenja i rehabilitacije u ambulanti i kućnom liječenju; vrši dijagnostičku obradu pacijenta i obavlja određene intervencije; upućuje bolesnike specijalistima odgovarajućih specijalnosti; radi na zdravstvenom vaspitanju i prosvjećivanju studenata; vrši ocjenu radne sposobnosti za pohađanje nastave i upućivanje na ljekarske komisije; obavlja sistematske preglede studenata; daje stručna mišljenja na službene zahtjeve kod određenih slučajeva bolesti i povreda; propisuje, ordinira i kontroliše dejstvo lijekova u toku liječenja bolesnika; prema potrebi obavlja kućne posjete; vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju; vodi propisanu evidenciju u zdravstvenim kartonima i drugim evidencijama – dijagnozu,šifru i konačnu dijagnozu; izdaje ljekarska uvjerenja za upis na fakultete, više škole i akademije, za smještaj u studentski dom i odlaska na studijska putovanja; brine za vlastitu kontinuiranu edukaciju; učestvuje u edukaciji zdravstvenih zaposlenika u svom timu; promovira zdrav način življenja; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; vrši promociju i unapređenje zdravlja studenata iz svih oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja, te učešće na javnim manifestacija, edukacija, seminarima i slično iz oblasti djelatnosti Zavoda; čuva ugled Zavoda i  profesionalno se  ponaša na svom radnom mjestu; obavlja i druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi neposredni šef.

 

Opći uslovi za poziciju 1:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta

Posebni uslovi:

 • VSS Medicinski fakultet
 • položen stručni ispit
 • znanje stranog jezika
 • važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore
 • poznavanje rada na računaru
 • 2 godine radnog iskustva u struci

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

 • sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
 • radno vrijeme 37,30 sati sedmično.

Iznos osnovne plaće:

 • 1.943,50 KM.

Probni rad:

 • probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje)
 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o radnom iskustvu  (radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom stažu, ugovor o radu/volontiranju/djelu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu)

 

RADNA JEDINICA PRAVNIH, FINANSIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

Radno mjesto: RADNICA NA ODRŽAVANJU HIGIJENE I PRANJA LABORATORIJSKOG POSUĐA

 

Opis poslova za poziciju 2:

– čišćenje, pranje i spremanje prostorija u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost; dezinfekcija prostorija, predmeta i pribora; odvoz smeća; pranje pljuvaonica; spremanje i čišćenje administrativnih i zajedničkih prostorija; skupljanje i odnošenje smeća i drugih otpadaka iz poslovnih prostorija; odgovara za čistoću i higijensko stanje prostorija i za pribor i potrošni materijal kojim rukuje; vodi brigu o zatvaranju i zaključavanju radnih prostorija poslije završetka rada, gasi svjetla, zatvara slavine, isključuje sve aparate koji ne treba da su uključeni; vrši redovno čišćenje stepeništa i ulaza u radne prostorije; pranje laboratorijskog posuđa za uzimanje uzoraka u laboratoriju; pakovanje opranog suđa i priprema istog za sterilizaciju; brine za veš u Zavodu; čuva ugled Zavoda i profesionalno se ponaša na radnom mjestu; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; obavlja i druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi glavna sestra Zavoda.

 

Opći uslovi za poziciju 2:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je stariji od 18 godina;
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta.

Posebni uslovi za poziciju 2:

 • Završena osnovna škola;

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

 • sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
 • radno vrijeme 37,30 sati sedmično.

Iznos osnovne plaće:

 • 591,50 KM

Probni rad:

 • probni rad u trajanju od tri (3) mjeseca.

Potrebna dokumentacija:

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje);
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
 • Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

 

Napomena: Kandidati su obavezni uz potpisanu Prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, s tim da ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.Svi kandidati, koji su promijenili prezime, obavezni su dostaviti dokaz o istom, odnosno Izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih.

 

Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

 

Prioritet pri zapošljavanju

Prioritet u zaposljavanju ostvaruju branioci i članovi njihovih porodica pod čim se podrazumijevaju lica iz člana l. i 2. Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 18/21 Novi prečišćeni tekst, bez obzira na godine zivota dok su u skladu sa propisima iz oblasti radnih odnosa sposobni za rad. Korisnici prava u smislu Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Sarajevu i općinama u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 37/20 i 27/21) su: članovi porodica šehida/poginulih, umrlih i nestalih branioca prvenstveno djeca, ratni vojni invalidi i njihova djeca, djeca umrlih ratnih vojnih invalida, dobitnik ratnih priznanja i odlikovanja i njegova djeca i djeca poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, branilac, demobilizirani branilac i njegova djeca, dobrovoljac i njegova djeca, organizator otpora i njegova djeca, veteran i njegova djeca sa područja Kantona Saraievo. Korisnici prava po ovoj Uredbi su lica koja imaju prijavljeno prebivalište/boravište u Kantonu Sarajevo. Naprijed navedena lica imaju pravo na prvenstvo pri zapošljavanju, a na evidenciji su JU ,,Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo” ili su zaposlena sa nižom stručnom spremom od one koju posjeduju ili su zaposlena na određeno vrijeme. Radi ostvarivanja prava prioriteta pri zapošljavanju kandidati trebaju dostaviti: – dokaz o statusu korisnika prava – dokaz da su na evidenci.ji JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo uvjerenje ne starije od datuma objavljivanja ovog Javnog oglasa – dokaz da su zaposleni na određeno vrijeme potvrda/uvjerenje poslodavca kojim se dokazuje da je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ne starija od datuma objavljivanja ovog Javnog oglasa – dokaz da je zaposlen sa nižom stručnom  spremom od one koju posjeduju – potvrda poslodavca sa obaveznim podatkom o stepenu stručne spreme s kojom je radnik zasnovao radni odnos, ne starija od datuma objavljivanja ovog Javnog oglasa

U skladu sa Uredbom o jedinstvenim kriterijuma i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Saraievo, Gradu Sarajevo i općinama u Kantonu Sarajevo i Uredbe o izmjenama i dopunarna Uredbe o jedinstvenim kriterijima i pravilima za zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica u institucijama u Kantonu Sarajevo, Gradu Saraievo i općinama u Kantonu Sarajevo (,,Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 37/20 i 27/21).

 

Redni broj Pripadnost branilačkoj kategoriji Naziv dokaza-dokumenta Organ koji izdaje dokument
1. Član porodice šehida/poginulog, umrlog i nestalog branioca -Uvjerenje o statusu djeteta šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

– Rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu za suprugu šehida- poginulog, umrlog i nestalog branioca i

– Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama za šehida-poginulog, umrlog i nestalog branioca

Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

2. Ratni vojni invalid Rješenje o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

 

3. Dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja Rješenje o priznatom pravu na mjesečno novčano primanje dobitniku priznanja Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

 

4. Demobilizirani branioci Uvjerenje o učešću u Oružanim snagama Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta
5. Dijete:

a) ratnog vojnog invalida

b) dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja

c) demobiliziranog branioca

Uvjerenje o statusu djeteta ratnog vojnog invalida Rješenje o priznatom pravu na:

a) invalidninu

b) mjesečni novčani dodatak

c) uvjerenje o učešću u oružanim snagama

a) i b) Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

c) Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze prema mjestu prebivališta

6. Supruge ratnog vojnog invalida Uvjerenje o statusu supruge ratnog vojnog invalida Rješenje o priznatom pravu na invalidninu Općinska služba za boračko-invalidsku zaštitu

 

Javni oglas je otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i internet stranici poslodavca www.zdravljestudenata.ba, odnosno od dana objave obavijesti o javnom oglasu u dnevnim novinama.

 

Ostale informacije:

U skladu sa članom 6. stav (2) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine KS“, broj 19/2021) u Dnevnom listu „Dnevni avaz“ objavljena je obavijest o javnom oglasu, a puni tekst javnog oglasa objavljen je na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ i internet stranici poslodavca www.zdravljestudenata.ba

 

Prijave sa dokazima, dostavljaju se isključivo putem pošte, na adresu

Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu

Ulica Patriotske Lige broj 36

Na koverti obavezno naznačiti „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ za prijem u radni odnos za poziciju pod rednim brojem _____ – naziv radnog mjesta-“

Poslovnik o radu Komisije, kao i pitanja, lista propisa i literatura iz oblasti iz koje će se polagati pismeni i usmeni ispit nalaze se na web stranici Ustanove (www.zdravljestudenata.ba) sa koje svi zainteresovani kandidati mogu preuzeti ista.

Komisija za provođenje Javnog oglasa će pismenim putem obavijestiti kandidate, koji ispunjavaju uvjete, o terminu polaganja pismenog ispita.Izabrani kandidat će biti obavezan dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti ne starije od tri (3) mjeseca prije zasnivanja radnog odnosa.

Telefon kontakt osobe zadužene za dodatne informacije: 033/251-871.

Nepotpune, neblagovremene, nepotpisane  i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   VD  DIREKTOR

                                                                                                           dr Lejla Hrenovica-Bečarević, spec urgentne medicine