U skladu sa Službenom zabilješkom Komisije za provođenje procedure javnog oglasa broj 03-01-1001/2020 od 11.05.2020.godine,  poništava se lista uspjeha kandidata pod brojem 03-01-982/2020 od 06.05.2020. godine, do rješavanja predmetnog pitanja, nakon čega će biti objavljena konačna lista uspjeha.