Na osnovu člana 65. i 66. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH (“Službene novine FBiH“, broj 46/10; 75/13), člana 24. i 35. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“ 49/13; 31/16) i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-01-1502/21 od 29.09.2021. godine Upravni odbor Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljuje

PONIŠTENJE JAVNOG OGLASA

Poništava se Javni oglas za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljen dana 08.09.2021. godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, „Službenim novinama Federacije BiH“ broj: 71/21 od 08.09.2021. godine i web stranici Zavoda www.zdravljestudenata@gmail.com.
Kandidati koji su predali prijavu sa dokumentacijom na Javni oglas, istu mogu preuzeti u prostorijama Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, kancelarija 427A, Ulica Patriotske Lige broj 36, Sarajevo, svakim radnim danom u periodu od 10:00h do 12:00h.

UPRAVNI ODBOR
JAVNE USTANOVE KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU