Broj: 0301-2184 /2020

Datum, 12.11.2020. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), te člana 6. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-01-2570/19 od 13.11.2019. godine, a uz prethodnu Saglasnost Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-10994-6/20 od 30.04.2020. godine, v.d. direktor Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Doktor medicine ————————– 1 izvršilac

 

RADNA JEDINICA OPĆA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKOM SLUŽBOM

Radno mjesto: Doktor medicine

 

Opis poslova:

– vrši pregled, obradu i liječenje bolesnika u Zavodu; učestvuje u izradi zajedničkih programa i mjera za ugrožene grupe, odnosno određene zdravstvene probleme; samostalno i zajedno sa svojim timom vrši provođenje liječenja i rehabilitacije u ambulanti i kućnom liječenju; vrši dijagnostičku obradu pacijenta i obavlja određene intervencije; upućuje bolesnike specijalistima odgovarajućih specijalnosti; radi na zdravstvenom vaspitanju i prosvjećivanju studenata; vrši ocjenu radne sposobnosti za pohađanje nastave i upućivanje na ljekarske komisije; obavlja sistematske preglede studenata; daje stručna mišljenja na službene zahtjeve kod određenih slučajeva bolesti i povreda; propisuje, ordinira i kontroliše dejstvo lijekova u toku liječenja bolesnika; prema potrebi obavlja kućne posjete; vodi potrebnu medicinsku dokumentaciju; vodi propisanu evidenciju u zdravstvenim kartonima i drugim evidencijama – dijagnozu,šifru i konačnu dijagnozu; izdaje ljekarska uvjerenja za upis na fakultete, više škole i akademije, za smještaj u studentski dom i odlaska na studijska putovanja; brine za vlastitu kontinuiranu edukaciju; učestvuje u edukaciji zdravstvenih zaposlenika u svom timu; promovira zdrav način življenja; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; vrši promociju i unapređenje zdravlja studenata iz svih oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja, te učešće na javnim manifestacija, edukacija, seminarima i slično iz oblasti djelatnosti Zavoda; čuva ugled Zavoda i  profesionalno se  ponaša na svom radnom mjestu; obavlja i druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi neposredni šef.

 

Opći uslovi:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine
 • da je stariji od 18 godina
 • da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta

Posebni uslovi:

 • VSS Medicinski fakultet
 • položen stručni ispit
 • znanje stranog jezika
 • važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore
 • poznavanje rada na računaru
 • 2 godine radnog iskustva u struci

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

 • sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
 • radno vrijeme 37,5 sati sedmično.

Iznos osnovne plaće:

 • 1.943,50 KM.

Probni rad:

 • probni rad u trajanju od šest (6) mjeseci.

 

Potrebna dokumentacija:

 

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje)
 • Diploma o završenom medicinskom fakultetu
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 • Važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest (6) mjeseci
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru
 • Dokaz o radnom iskustvu

 

Napomena: Kandidati su obavezni uz potpisanu Prijavu sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostaviti tražene dokumente (u originalu ili ovjerenoj kopiji) o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta, s tim da ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

 

Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

 

Prednost pri zapošljavanju:

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju i koji ostvaraju prava utvrđena na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 45/12, 26/14 i 46/17). Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.

Rok u kojem se podnose prijave:

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od dana objave u dnevnim novinama.

Ostale informacije:

Tekst javnog oglasa će biti objavljen u dnevnim novinama „Dnevni avaz“, na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje“ Kantona Sarajevo i internet stranici poslodavca www.zdravljestudenata.ba

Prijavu sa dokazima, dostavljaju se isključivo putem pošte, na adresu Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu,  Ulica Patriotske Lige broj 36, na protokol za Komisiju za provođenje javnog oglasa. Na koverti obavezno naznačiti „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Po okončanju procedure, kandidati koji budu izabrani bit će obavješteni pismenim putem, nakon čega su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od šest (6) mjeseci i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak ne starije od šest (6) mjeseci, kako bi se sa istim zaključio ugovor o radu.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 033/251-871.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

 

      V.D. DIREKTOR          .

                                  Dr. Lejla Hrenovica-Bečarević

                                    specijalista urgentne medicine