12.06.2020.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), te člana 6. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-01-2570/19 od 13.11.2019. godine, a uz prethodnu Saglasnost Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-10994-6/20 od 30.04.2020. godine, v.d. direktor Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. Doktor medicine – Specijalista neuropsihijatar ——————————————–1 izvršilac
 2. Doktor medicine – Specijalista medicine rada ———————————————1 izvršilac
 3. Tehnički sekretar ——————————————————————————1 izvršilac

 

Opći uslovi za sve pozicije: 

 • Da je državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci);
 • Da je punoljetan/a (dokaz rodni list);
 • Da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta na koje se prima (dokaz ljekarsko uvjerenje-samo kandidati koji budu izabrani).

 

RADNA JEDINICA SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA SLUŽBA

Radno mjesto: DOKTOR MEDICINE – SPECIJALISTA NEUROPSIHIJATAR

 

Opis poslova za poziciju 1:

– unapređuje  preventivne, dijagnostičke i terapeutske  metode u Savjetovalištu; organizuje rad Savjetovališta; daje stručna mišljenja na službene zahtjeve kod  slučajeva bolesti i povreda; obavlja konsultativne preglede, obavlja površinsku individualn psihoterapiju; vrši psihijatrijsku seansu roditelja-pratioca; obavlja psihijatrijski intervju; vrši psihijatrijsku analiza i daje mišljenje; prati efekte ordiniranih psihofarmaka; vrši neurološka analiza i daje mišljenje; vrši ispitivanje pojedinih psihičkih funkcija; obavlja relaksaciju-autogeni trening; vrši timski dijagnostički rad; vrši timsku obradu psihijatrijskog bolesnika; izrađuje  planove i programe neuropsihijatrijske zaštite u Zavodu; daje stručno mišljenje na službene zahtjeve i stručne savjete u vezi provođenja prevencije, terapije i rehabilitacije; upućuje bolesnika na druge konsultativne preglede i na stacionarno liječenje; vrši analizu zdravstvenog stanja bolesnika; radi na zdravstvenom vaspitanju i prosvjećivanju studenata; vrši testiranje na prisustvo psihoaktivnih tvari; u slučaju kućnog liječenja pruža konsultativnu pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti; radi i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada specijaliste neuropsihijatra u Savjetovalištu za mentalno zdravlje studenata; daje evaluaciju rada prema  propisanoj formi medicinske dokumentacije; učestvuje u edukaciji zdravstvenih zaposlenika u svom timu; utvrđuje dijagnostiku, analizira dijagnostičke i terapijske postupke tima; učestvuje u ostvarivanju prihvaćenog programa mjera zdravstvene zaštite; odgovara za vođenje propisane zdravstvene dokumentacije, evidencije i izvještaja; sarađuje sa stručnim organizacijama, znanstvenim i obrazovnim institucijama, organima uprave, Zavodima zdravstvenog osiguranja i drugima u vezi neuropsihijatrijske problematike među studentima; upućuje bolesnika na dalje rehabilitacione postupke; određuje odgovarajuću terapiju i po potrebi određuje daljnje bolesnikovo  liječenje; daje mišljenje o radnoj sposobnosti bolesnih studenata; usko sarađuje sa drugim zaposlenicima u timu radi rješavanja problema mentalnog zdravlja studenata; brine za vlastitu kontinuiranu edukaciju; promovira zdrav način življenja; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; vrši promociju i unapređenje zdravlja studenata iz svih oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja, te učešće na javnim manifestacija, edukacijama, seminarima i slično iz oblasti djelatnosti Zavoda; čuva ugled Zavoda i profesionalno se ponaša na radnom mjestu; obavlja i  druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi neposredni šef.

 

Posebni uslovi za poziciju 1:

 • VSS Medicinski fakultet
 • specijalistički ispit iz neuropsihijatrije
 • 2 godine radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje jednog stranog jezika

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično

Iznos osnovne plaće: 2.281,50 KM

 

RADNA JEDINICA OPĆA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKOM SLUŽBOM

Radno mjesto: DOKTOR MEDICINE –  SPECIJALISTA MEDICINE RADA

 

Opis poslova za poziciju 2:

– pregled, obrada i liječenje bolesnika u Zavodu; upućivanje bolesnika na druge konsultativne preglede; analiza zdravstvenog stanja bolesnika liječenih u bolnici i polikliničkoj djelatnosti; doprinosi u ostvarivanju prihvaćenog programa mjera zdravstvene zaštite; rad na zdravstvenom vaspitanju i prosvjećivanju studenata; učestvuje u edukaciji zdravstvenih zaposlenika u svom timu; organizuje posao u svojoj radnoj jedinici; radi na unapređenju dijagnostičkih, terapeutskih i preventivnih postupaka; daje stručna mišljenja na službene zahtjeve kod određenih slučajeva bolesti ili povreda; odgovara  za vođenje propisane zdravstvene dokumentacije, evidencije i izvještaja; vrši periodične preglede nastavnika i saradnika u nastavi visoko-školskih ustanova Univerziteta u Sarajevu; vrši kontrolne preglede pregledanih nastavnika i saradnika u nastavi; vrši obradu podataka sa sistematskih, periodičnih i kontrolnih pregleda; učestvuje u obavljanju funkcionalne dijagnostike, interpretira nalaze funkcionalne dijagnostike, spirometrije, EKG i sl. u svrhu konsultativne pomoći doktorima medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; vrši preglede za ljekarska uvjerenja za posao i vozače; nadzor nad higijensko-sanitarnim uslovima visokoškolskih ustanova i domova; izdaje ljekarska uvjerenja za upis na fakultete, više škole i akademije, za smještaj u studentski dom,  radi odlaska na studijska putovanja; sudjeluje u radu Komisije u Zavodu radi ocjene zdravstvene i radne sposobnosti studenata za nastavu; u cilju izvršavanja programa primarne zdravstvene zaštite sarađuje sa zdravstvenim zaposlenicima primarne, odnosno polikliničko-konzilijarne i stacionarne djelatnosti; vrši sistematske, kontrolne i periodične preglede studenata; vrši kontrolne preglede studenata sa patološkim nalazima na sistematskom pregledu; praćenje zdravstvenog stanja studenata i prosvjetnih radnika; praćenje i analiza morbiditeta studenata, prosvjetnih radnika i osoblja u studentskim domovima; obavlja i sve druge poslove neophodne za izvršenje svog programa rada, prema važećoj nomenklaturi usluga; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; brine za vlastitu kontinuiranu edukaciju; vrši promociju i unapređenje zdravlja studenata iz svih oblasti prevencije oboljenja i promocije zdravlja, te učešće na javnim manifestacija, edukacijama, seminarima i slično iz oblasti djelatnosti Zavoda; promovira zdrav način življenja; čuva ugled Zavoda i  profesionalno se ponaša na radnom mjestu; obavlja i druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi neposredni šef.

 

Posebni uslovi za poziciju 2:

 • VSS Medicinski fakultet
 • specijalistički ispit medicine rada
 • 2 godine radnog iskustva u struci
 • poznavanje rada na računaru
 • poznavanje jednog stranog jezika

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: sjedište Ustanove Patriotske Lige 36.

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično.

Iznos osnovne plaće: 2.281,50 KM.

 

Potrebna dokumentacija za poziciju 1 i 2:

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje);
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija);
 • Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
 • Diploma o završenom Medicinskom fakultetu (ovjerena kopija) ;
 • Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu (ovjerena kopija);
 • Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (ovjerena kopija);
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija);
 • Potvrda o radnom iskustvu u struci/ovjerena kopija (Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

 

KABINET DIREKTORA

Radno mjesto: TEHNIČKI SEKRETAR

 

Opis poslova za poziciju 3:

vrši tehničko-sekretarske poslove i druge administrativno-tehničke poslove; prima, evidentira i prenosi poruke i poštu za direktora i sekretara; priprema materijale za sjednice sa direktorom Zavoda, sastavlja dnevni red i piše pozive za sjednice i sastanke; vodi zapisnike na sjednicama, sastancima stručnog kolegija i drugim stručnim sastancima; po održanoj sjednici ili sastanku sastavlja, piše i dostavlja izvode iz zapisnika; odgovara za čuvanje i rukovanje pečatima i štambiljima; vodi knjigu protokola; organizuje donošenje i odnošenje pošte; obavlja cjelokupno arhivsko poslovanje; vodi opštu arhivu; vrši prepis svih pisama, izvještaja, medicinske i druge dokumentacije; vrši pisanje po diktatu i iz rukopisa; održava sredstva za rad u urednom i ispravnom stanju; vrši rashodovanje arhivskog materijala u skladu sa zakonom i propisima nadležnog Arhiva; čuva ugled Zavoda i  profesionalno se ponaša na radnom mjestu; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; obavlja i druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi direktor Zavoda.

 

Posebni uslovi za poziciju 3:

 • SSS društvenog ili ekonomskog smjera
 • poznavanje rada na računaru
 • položen arhivistički ispit
 • radno iskustvo 1 godina

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme: sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;

Radno vrijeme: 37,5 sati sedmično.

Probni rad: u trajanju od šest (6) mjeseci.

Iznos osnovne plaće: 1.014,00 KM.

 

Potrebna dokumentacija za poziciju 3:

 • Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje);
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih (ovjerena kopija);
 • Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
 • Diploma o završenoj srednjoj školi društvenog ili ekonomskog usmjerenja (ovjerena kopija);
 • Dokaz o položenom arhivističkom ispitu (ovjerena kopija);
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru (ovjerena kopija);
 • Potvrda o radnom iskustvu /ovjerena kopija (Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu).

               

Napomena: Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje. Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

 

Prednost pri zapošljavanju:

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju i koji ostvaraju prava utvrđena na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 45/12, 26/14 i 46/17). Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.

Rok u kojem se podnose prijave:

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od dana objave u dnevnim novinama.

Ostale informacije:

Tekst javnog oglasa će biti objavljen u dnevnim novinama Oslobođenje, na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje“ Kantona Sarajevo i internet stranici poslodavca www.zdravljestudenata.ba

Prijavu sa dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti putem pošte na adresu Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu,  Ulica Patriotske Lige broj 36, na protokol za Komisiju za provođenje javnog oglasa. Na koverti obavezno naznačiti „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POZICIJU 1, 2 ILI 3“.

Po okončanju procedure, kandidati koji budu izabrani bit će obavješteni pismenim putem, nakon čega su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od šest (6) mjeseci i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak ne starije od šest (6) mjeseci, kako bi se sa istim zaključio ugovor o radu.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 033/251-871.

 

                                                                                                                                                                   V.D. DIREKTOR               .

                                                                                                                                                        Dr Lejla Hrenovica-Bečarević s.r.