Datum: 14.04.2020. godine

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), te člana 6. Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda broj: 01-01-2570/19 od 13.11.2019. godine, a uz prethodnu Saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-30-8767/20 od 01.04.2020. godine, v.d. direktor objavljuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne (1) godine

 

 1. Stručni saradnik za pravne poslove ——————————————-1 izvršilac
 2. Radnica na održavanju higijene i pranja laboratorijskog posuđa———-1 izvršilac

 

RADNA JEDINICA PRAVNIH, FINANSIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove

 

Opis poslova za poziciju 1:

– prati, izučava i priprema propise koji se odnose na radne odnose, kao i prava i obaveze po osnovu radnog odnosa, učestvuje u pripremi i izradi odgovarajućih analiza i izvještaja i predlaže potrebne mjere za njihovu implementaciju; priprema i učestvuje u obradi  predmeta koji se odnose na organizaciju rada i radne odnose; priprema i učestvuje u izradi nacrta propisa i opštih, pojedinačnih akata koja se odnose na djelatnost Zavoda; po ovlaštenju Šefa Radne jedinice priprema i učestvuje u utvrđivanju pojedinačnih planova rada; priprema i učestvuje u obradi predmeta i izradi rješenja kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa; priprema i učestvuje u sastavljanju svih vrsta ugovora, sporazuma i pravilnika; učestvuje u ažuriranju personalne dokumentacije i dosije zaposlenih; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; čuvati ugled Zavoda i profesionalno se ponašati na radnom mjestu; izvršavati i druge poslove i zadatke prema uputi neposrednog šefa i direktora Zavoda.

Opći uslovi za poziciju 1:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta.

Posebni uslovi za poziciju 1:

 1. VSS – Pravni fakultet;
 2. znanje stranog jezika;
 3. poznavanje rada na računaru;
 4. 1 godina radnog iskustva u struci

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

 • sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
 • radno vrijeme 37,5 sati sedmično.

Iznos osnovne plaće:

 • 1.478,75 KM.

Potrebna dokumentacija:

 1. Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje);
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih;
 4. Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
 5. Diploma o završenom Pravnom fakultetu;
 6. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 7. Dokaz o poznavanju rada na računaru;
 8. Potvrda o radnom iskustvu u struci(Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu)

 

RADNA JEDINICA PRAVNIH, FINANSIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA

Radno mjesto: Radnica na održavanju higijene i pranja laboratorijskog posuđa

 

Opis poslova za poziciju 2:

– čišćenje, pranje i spremanje prostorija u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost; dezinfekcija prostorija, predmeta i pribora; odvoz smeća; pranje pljuvaonica; spremanje i čišćenje administrativnih i zajedničkih prostorija; skupljanje i odnošenje smeća i drugih otpadaka iz poslovnih prostorija; odgovara za čistoću i higijensko stanje prostorija i za pribor i potrošni materijal kojim rukuje; vodi brigu o zatvaranju i zaključavanju radnih prostorija poslije završetka rada, gasi svjetla, zatvara slavine, isključuje sve aparate koji ne treba da su uključeni; vrši redovno čišćenje stepeništa i ulaza u radne prostorije; pranje laboratorijskog posuđa za uzimanje uzoraka u laboratoriju; pakovanje opranog suđa i priprema istog za sterilizaciju; brine za veš u Zavodu; čuva ugled Zavoda i profesionalno se ponaša na radnom mjestu; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; obavlja i druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi glavna sestra Zavoda.

Opći uslovi za poziciju 2:

 1. a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. b) da je stariji od 18 godina;
 3. c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta.

Posebni uslovi za poziciju 2:

 1. a) Završena osnovna škola;

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

 • sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
 • radno vrijeme 37,5 sati sedmično.

Iznos osnovne plaće:

 • 591,50 KM.

Potrebna dokumentacija:

 1. a) Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje);
 2. b) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
 3. c) Izvod iz matične knjige rođenih;
 4. d) Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
 5. e) Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;

 

Napomena: Navedenu dokumentaciju dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest (6) mjeseci. Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

 

Prednost pri zapošljavanju:

U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju i koji ostvaraju prava utvrđena na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 45/12, 26/14 i 46/17). Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.

Rok u kojem se podnose prijave:

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od dana objave u dnevnim novinama.

Ostale informacije:

Tekst javnog oglasa će biti objavljen u Večernjem listu BiH, na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje“ Kantona Sarajevo i internet stranici poslodavca www.zdravljestudenata.ba

Prijavu sa dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, na adresu Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu,  Ulica Patriotske Lige broj 36, na protokol za Komisiju za provođenje javnog oglasa. Na koverti obavezno naznačiti „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POZICIJU 1 ILI 2“.

Po okončanju procedure, kandidati koji budu izabrani bit će obavješteni pismenim putem, nakon čega su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od šest (6) mjeseci i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak ne starije od šest (6) mjeseci, kako bi se sa istim zaključio ugovor o radu.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 033/251-871.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.