Sarajevo,24.02.2020.

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7.
Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama,
pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim
preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina
učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), te člana 6. Pravilnika
o radu, unutrašnjoj organizaciji, plaćama i naknadama radnika i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda broj: 01-01-
2570/19 od 13.11.2019. godine, a uz prethodnu Saglasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj: 10-30-
2817/20 od 10.02.2020. godine, v.d. direktor objavljuje

 

 

J AVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do jedne (1) godine

 

1. Stručni saradnik za pravne poslove ——————————————-1 izvršilac
2. Radnica na održavanju higijene i pranja laboratorijskog posuđa———-1 izvršilac

RADNA JEDINICA PRAVNIH, FINANSIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
Radno mjesto: Stručni saradnik za pravne poslove
Opis poslova za poziciju 1:
– prati, izučava i priprema propise koji se odnose na radne odnose, kao i prava i obaveze po osnovu radnog odnosa,
učestvuje u pripremi i izradi odgovarajućih analiza i izvještaja i predlaže potrebne mjere za njihovu
implementaciju; priprema i učestvuje u obradi predmeta koji se odnose na organizaciju rada i radne odnose;
priprema i učestvuje u izradi nacrta propisa i opštih, pojedinačnih akata koja se odnose na djelatnost Zavoda; po
ovlaštenju Šefa Radne jedinice priprema i učestvuje u utvrđivanju pojedinačnih planova rada; priprema i učestvuje
u obradi predmeta i izradi rješenja kojima se odlučuje o pravima i obavezama iz radnih odnosa; priprema i
učestvuje u sastavljanju svih vrsta ugovora, sporazuma i pravilnika; učestvuje u ažuriranju personalne
dokumentacije i dosije zaposlenih; obavlja i druge poslove iz struke po potrebi; dužan je raditi u skladu sa
postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih
usluga; čuvati ugled Zavoda i profesionalno se ponašati na radnom mjestu; izvršavati i druge poslove i zadatke
prema uputi neposrednog šefa i direktora Zavoda.
Opći uslovi za poziciju 1:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je stariji od 18 godina;
c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta.
Posebni uslovi za poziciju 1:
a) VSS – Pravni fakultet;
b) znanje stranog jezika;
c) poznavanje rada na računaru;
d) 1 godina radnog iskustva u struci
Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:
– sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
– radno vrijeme 37,5 sati sedmično.
Iznos osnovne plaće:
– 1.478,75 KM.
Potrebna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail
adresa (ukoliko istu posjeduje);
b) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
e) Diploma o završenom Pravnom fakultetu;
f) Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
g) Dokaz o poznavanju rada na računaru;
h) Potvrda o radnom iskustvu u struci(Radna knjižica/kopija, potvrda nadležnog PIO/MIO osiguranja o
ostvarenom radnom iskustvu i ugovor o radu ne mogu poslužiti kao relevantan dokaz o radnom iskustvu)
RADNA JEDINICA PRAVNIH, FINANSIJSKIH I TEHNIČKIH POSLOVA
Radno mjesto: Radnica na održavanju higijene i pranja laboratorijskog posuđa
Opis poslova za poziciju 2:
– čišćenje, pranje i spremanje prostorija u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost; dezinfekcija prostorija,
predmeta i pribora; odvoz smeća; pranje pljuvaonica; spremanje i čišćenje administrativnih i zajedničkih prostorija;
skupljanje i odnošenje smeća i drugih otpadaka iz poslovnih prostorija; odgovara za čistoću i higijensko stanje
prostorija i za pribor i potrošni materijal kojim rukuje; vodi brigu o zatvaranju i zaključavanju radnih prostorija
poslije završetka rada, gasi svjetla, zatvara slavine, isključuje sve aparate koji ne treba da su uključeni; vrši redovno
čišćenje stepeništa i ulaza u radne prostorije; pranje laboratorijskog posuđa za uzimanje uzoraka u laboratoriju;
pakovanje opranog suđa i priprema istog za sterilizaciju; brine za veš u Zavodu; čuva ugled Zavoda i profesionalno
se ponaša na radnom mjestu; dužan je raditi u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta i obavljati aktivnosti s
ciljem poboljšanja sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga; obavlja i druge poslove koji su neophodni za
realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi glavna sestra Zavoda.
Opći uslovi za poziciju 2:
a) da je državljanin Bosne i Hercegovine;
b) da je stariji od 18 godina;
c) da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta.
Posebni uslovi za poziciju 2:
a) Završena osnovna škola;
Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:
– sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
– radno vrijeme 37,5 sati sedmično.
Iznos osnovne plaće:
– 591,50 KM.
Potrebna dokumentacija:
a) Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail
adresa (ukoliko istu posjeduje);
b) Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
c) Izvod iz matične knjige rođenih;
d) Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
e) Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi;
Napomena: Navedenu dokumentaciju dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest (6) mjeseci. Dostavljeni
dokumenti se neće vraćati.
Prednost pri zapošljavanju:
U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa, neki od kandidata budu imali jednak broj bodova,
prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u zapošljavanju i koji ostvaraju prava utvrđena na
osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 45/12, 26/14 i
46/17). Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje
prilažu prilikom prijave na javni oglas.
Rok u kojem se podnose prijave:
Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od dana objave u dnevnim novinama.
Ostale informacije:
Tekst javnog oglasa će biti objavljen u Večernjem listu BiH, na internet stranici Javne ustanove „Služba za
zapošljavanje“ Kantona Sarajevo i internet stranici poslodavca www.zdravljestudenata.ba
Prijavu sa dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, na adresu Javna ustanova Kantona
Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, Ulica Patriotske Lige broj 36, na
protokol za Komisiju za provođenje javnog oglasa. Na koverti obavezno naznačiti „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA
JAVNI OGLAS ZA POZICIJU 1 ILI 2“.
Po okončanju procedure, kandidati koji budu izabrani bit će obavješteni pismenim putem, nakon čega su obavezni
dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od šest (6) mjeseci i uvjerenje da se protiv
istog ne vodi krivični postupak ne starije od šest (6) mjeseci, kako bi se sa istim zaključio ugovor o radu.
Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 033/251-871.
Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.