JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU

Datum: 22.08.2019. godine

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16 i 89/18), članova 3., 6. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala („Sl. novine Kantona Sarajevo “ br. 9/19; 21/19), člana 30. i 39. Statuta Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 49/13 i 31/16), te članova 6., 7., 8., 9. i 79. Pravilnika o radu, plaćama i drugim materijalnim pravima radnika i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda broj: 01-01-715/2008 od 06.06.2008. godine i broj: 01-01-716/2008 godine, a uz prethodnu Saglasnost Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-25802-16/19 od 27.06.2019. godine, direktor objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 1. Specijalista neuropsihijatar————– 1 izvršilac
 2. Doktor medicine ————————– 1 izvršilac

 

RADNA JEDINICA SPECIJALISTIČKO-KONSULTATIVNA SLUŽBA

Radno mjesto: Specijalista neuropsihijatar

 

Opis poslova za poziciju 1:

– unapređuje  preventivne, dijagnostičke i terapeutske  metode u Savjetovalištu, organizuje rad Savjetovališta, davanje stručnih mišljenja na službene zahtjeve kod  slučajeva bolesti i povreda, obavlja konsultativne preglede, površinska individualna psihoterapija, psihijatrijska seansa roditelja – pratioca,  psihijatrijski intervju, psihijatrijska analiza sa davanjem mišljenja, praćenje efekata ordiniranih psihofarmaka, neurološka analiza sa davanjem mišljenja, ispitivanje pojedinih psihičkih funkcija, relaksacija – autogeni trening, timski dijagnostički rad, timska obrada psihijatrijskog bolesnika, izrađuje  planove i programe neuropsihijatrijske zaštite u Zavodu, daje stručno mišljenje na službene zahtjeve i stručne savjete u vezi provođenja prevencije, terapije i rehabilitacije, upućivanje bolesnika na druge konsultativne preglede i na stacionarno liječenje, analiza zdravstvenog stanja bolesnika, rad na zdravstvenom vaspitanju i prosvjećivanju studenata, vrši testiranje na prisustvo psihoaktivnih tvari, u slučaju kućnog liječenja pruža konsultativnu pomoć primarnoj zdravstvenoj zaštiti, radi i druge poslove koji spadaju u djelokrug rada specijaliste neuropsihijatra u Savjetovalištu za mentalno zdravlje studenata,  daje evaluaciju rada prema  propisanoj formi medicinske dokumentacije, učestvuje u edukaciji zdravstvenih zaposlenika u svom timu, utvrđuje dijagnostiku, analizira dijagnostičke i terapijske postupke tima, pregled, obrada i liječenje bolesnika, učešće u ostvarivanju prihvaćenog programa mjera zdravstvene zaštite, odgovara za vođenje propisane zdravstvene dokumentacije, evidencije i izvještaja, sarađuje sa stručnim organizacijama, znanstvenim i obrazovnim institucijama, organima uprave, Zavodima zdravstvenog osiguranja i drugima u vezi neuropsihijatrijske  problematike  među studentima, upućuje bolesnog na daljnje rehabilitacione postupke, određuje odgovarajuću terapiju i po potrebi, određuje daljnje bolesnikovo  liječenje, daje mišljenje o radnoj sposobnosti bolesnih studenata, usko sarađuje sa drugim zaposlenicima u timu radi rješavanja problema mentalnog zdravlja studenata, brine za vlastitu kontinuiranu edukaciju, promovira zdrav način življenja, čuva ugled Zavoda i profesionalno se ponaša na radnom mjestu, obavlja i  druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i  koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi neposredni šef.

Opći uslovi za poziciju 1:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta.

Posebni uslovi za poziciju 1:

 1. VSS – medicinski fakultet;
 2. Specijalistički ispit iz neuropsihijatrije;
 3. važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore;
 4. znanje stranog jezika;
 5. poznavanje rada na računaru.

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

 • sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
 • radno vrijeme 37,5 sati sedmično.

Iznos osnovne plaće:

 • 2.154,75 KM.

 

 

Potrebna dokumentacija:

 1. Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje);
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih;
 4. Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
 5. Diploma o završenom medicinskom fakultetu;
 6. Uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz neuropsihijatrije;
 7. Važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore;
 8. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 9. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

 

RADNA JEDINICA OPĆA PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA SA HIGIJENSKO-EPIDEMIOLOŠKOM SLUŽBOM

Radno mjesto: Doktor medicine

 

Opis poslova za poziciju 2:

– pregled, obrada i liječenje bolesnika u Zavodu, izrada zajedničkih programa i mjera za ugrožene grupe, odnosno određene zdravstvene probleme, samostalno i zajedno sa svojim timom vrši provođenje liječenja i rehabilitacije u ambulanti i kućnom liječenju, vrši dijagnostičku obradu pacijenta i obavlja određene intervencije, radi UZV snimanja, upućivanje bolesnika specijalistima odgovarajućih specijalnosti, rad na zdravstvenom vaspitanju i prosvjećivanju studenata (predavanja u maloj grupi, na fakultetima i studentskim domovima), ocjena radne sposobnosti za pohađanje nastave i upućivanje na ljekarske komisije, obavlja sistematske preglede studenata, davanje stručnih mišljenja na službene zahtjeve kod određenih slučajeva bolesti i povreda, propisuje, ordinira i kontroliše dejstvo lijekova u toku liječenja bolesnika, prema potrebi obavlja kućne posjete, vodi potrebnu dokumentaciju, vodi propisanu evidenciju u zdravstvenim kartonima i drugim evidencijama – dijagnozu,šifru i konačnu dijagnozu, izdaje ljekarska uvjerenja za upis na fakultete, više škole i akademije, za smještaj u studentski dom radi odlaska na studijska putovanja, brine za vlastitu kontinuiranu edukaciju, učestvuje u edukaciji zdravstvenih zaposlenika u svom timu, promovira zdrav način življenja, čuva ugled Zavoda i  profesionalno se  ponaša na svom radnom mjestu, obavlja i druge poslove koji su neophodni za realizaciju programa rada i koji su od opšteg značaja za Zavod, a koje odredi neposredni šef.

 

Opći uslovi za poziciju 2:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je stariji od 18 godina;
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka radnog mjesta.

Posebni uslovi za poziciju 2:

 1. VSS Medicinski fakultet;
 2. položen stručni ispit;
 3. znanje stranog jezika;
 4. važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore;
 5. poznavanje rada na računaru.

 

Mjesto obavljanja rada i radno vrijeme:

 • sjedište Ustanove Patriotske Lige 36;
 • radno vrijeme 37,5 sati sedmično.

Iznos osnovne plaće:

 • 1.816,75 KM.

 

Potrebna dokumentacija:

 1. Svojeručno potpisana prijava na javni oglas i kraća biografija kandidata, adresa, kontakt telefon i e-mail adresa (ukoliko istu posjeduje);
 2. Uvjerenje o državljanstvu ne starije od šest (6) mjeseci;
 3. Izvod iz matične knjige rođenih;
 4. Ljekarsko uvjerenje (samo kandidati koji budu izabrani);
 5. Diploma o završenom medicinskom fakultetu;
 6. Važeća Licenca za samostalni rad izdata od nadležne komore;
 7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika;
 8. Dokaz o poznavanju rada na računaru.

 

Napomena: Navedenu dokumentaciju dostaviti u ovjerenoj fotokopiji ne starijoj od šest (6) mjeseci. Dostavljeni dokumenti se neće vraćati.

 

 

Prednost pri zapošljavanju:

Prilikom izbora kandidata prednost će imati kandidati koje ostvaraju prava utvrđena na osnovu Zakona o dopunskim pravima boraca – branitelja BiH (Sl. novine Kantona Sarajevo br. 45/12, 26/14 i 46/17). Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas.

Rok u kojem se podnose prijave:

Rok za dostavljanje prijava je 10 dana od dana objave u dnevnim novinama.

Ostale informacije:

Tekst javnog oglasa će biti objavljen u jednim dnevnim novinama, na internet stranici Javne ustanove „Služba za zapošljavanje“ Kantona Sarajevo i internet stranici poslodavca www.zdravljestudenata.ba

Prijavu sa dokazima, dostavljaju se u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte, na adresu Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu,  Ulica Patriotske Lige broj 36, na protokol za Komisiju za provođenje javnog oglasa. Na koverti obavezno naznačiti „NE OTVARAJ-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

Po okončanju procedure, kandidati koji budu izabrani bit će obavješteni pismenim putem, nakon čega su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje nadležne zdravstvene ustanove ne starije od šest (6) mjeseci i uvjerenje da se protiv istog ne vodi krivični postupak ne starije od šest (6) mjeseci, kako bi se sa istim zaključio ugovor o radu.

Telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih informacija: 033/251-871.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.