JAVNA USTANOVA KANTONA SARAJEVO ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU STUDENATA UNIVERZITETA U SARAJEVU
Broj: 03-02-267/2019
Datum: 01.02.2019. godine

Na osnovu člana 20. Zakona o radu (Službene novine FBiH broj 26/16), člana 20a. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (Službene novine FBiH broj: 89/18) i saglasnosti Ministarstva zdravstva KantonaSarajevo broj: 10-34-323/19 od 14.01.2019. godine Direktor Javne ustanove Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu objavljuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme do 1 (jedne) godine

1. Pravnik – 1 izvršilac
2. Radnica na održavanju higijene i pranja laboratorijskog posuđa – 1 izvršilac

Opći uvjeti za poziciju 1 i 2:
– Da je državljanin/ka Bosne i Hercegovine
– Da protiv njega/nje nije pokrenut krivični postupak
– Da je fizički i psihički sposoban/a za obavlјanje poslova radnog mjesta na koje se prijavlјuje

Posebni uvjeti za poziciju pod rednim brojem 1:
– Završen Pravni fakultet – diplomirani pravnik visoke stručne spreme (VII stepen)
– 3 godine radnog iskustva u struci – znanje stranog jezika
– poznavanje rada na računaru

Posebni uvjeti za poziciju pod rednim brojem 2:
– Završena osnovna škola

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta traženih ovim javnim oglasom. Ovjerene fotokopije dokumenata ne smiju biti starije od (6) šest mjeseci. Prijave sa traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno, u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POZICIJU 1 ILI 2“, na adresu Javna ustanova Kantona Sarajevo Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige broj 36, Sarajevo.
Prijave koje ne sadrže propisano iz ovog javnog oglasa odbacit će se kao nepotpune.
Prijave koje budu dostavljene nakon roka iz ovog javnog oglasa odbacit će se kao neblagovremene.
Kandidati koji budu stavljeni na listu za uži izbor bit će pozvani na razgovor sa članovima Komisije.
Nakon završene procedure imenovanja, prijava i dokumentacija se neće vraćati kandidatima koji su aplicirali na ovaj javni oglas.

Javni oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana od posljednjeg objavljivanja. Krajnji rok za dostavu prijava je 09.02.2019. godine.